Εφαρμογές ισοζυγίων μάζας στη μελέτη της δυναμικής συμπε­ριφοράς συστημάτων
  • Παράδειγμα 1: Γενική δυναμική συμπεριφορά στάθμης δεξαμενής
  • Παράδειγμα 2: Δυναμική απόκριση στάθμης δεξαμενής σε μικρές μεταβολές της τροφοδοσίας - Η έννοια της γραμμικοποίησης
  • Παράδειγμα 3: Δυναμική απόκριση αντιδραστήρα CSTR σε βηματική επιβολή ιχνοστοιχείου
  • Παράδειγμα 4: Δυναμική απόκριση αντιδραστήρα CSTR σε κρουστική επιβολή ιχνοστοιχείου
  • Παράδειγμα 5: Συνεχής κλασμάτωση μίγματος βενζολίου-τουλουολίου με απόσταξη ισορροπίας (flash distillation)