Καταστατικές εξισώσεις πραγματικών αερίων
  • Συσχετισμοί πραγματικών αερίων
  • Εξίσωση Van der Waals
  • Κρίσιμο Σημείο
  • Σπινοειδής καμπύλη
  • Θεώρημα Αντίστοιχων Καταστάσεων
  • Καταστατικές εξισώσεις
Συσχετισμός ενροπίας με Θερμοκρασία και Πίεση - Καταστατικές Εξισώσεις Πραγματικών Αερίων (Μέρος 1)

Εξαγωγή της εξίσωσης που συνδέει την εντροπία με την θερμοκρασία και την πίεση - Συσχετισμοί πραγματικών αερίων

Καταστατικές Εξισώσεις Πραγματικών Αερίων (Μέρος 2)

Εξίσωση Van der Waals - Ισόθερμες Andrews

Καταστατικές Εξισώσεις Πραγματικών Αερίων (Μέρος 3)

Εξίσωση Van der Waals - Ισόθερμες Andrews - Μηχανικό κριτήριο ευστάθειας - Κώδωνας συνύπαρξης υγρού-ατμού - Σπινοειδής καμπύλη - Θεώρημα αντιστοίχων καταστάσεων