Ισοζύγια ενέργειας και η βάση της Θερμοδυναμικής
  • Κλειστά συστήματα ? 1ος Νόμος Θερμοδυναμικής
  • Ανοικτά συστήματα? 1ος Νόμος Θερμοδυναμικής
  • Αντιστρεπτές διεργασίες
  • Εντροπία
  • Ορισμοί ενθαλπίας, ενέργειας Helmholz, ενέργειας Gibbs
  • Eξισώσεις Maxwell
  • 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής
Ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής (Μέρος 1)

Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής σε Αδιαβατικό και Κλειστό Σύστημα - Εφαρμογές

Ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής (Μέρος 2)

Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής για ανοικτά Συστήματα - Εφαρμογές Πρώτου Νόμου της Θερμοδυναμικής

Ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής

Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής για κλειστό και ανοικτό σύστημα - Παραδείγματα

Ο 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής

Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής - Παραδείγματα

Εξίσώσεις Maxwell

Ορισμός Ενθαλπίας, ελεύθερης ενέργειας Helmholtz και ελεύθερης ενέργειας Gibbs και εξαγωγή εξισώσεων Maxwell