Ισοζύγια Μάζας Χημικών Συστατικών
  • Ισοζύγια μάζας Χημικών Συστατικών
  • Ανάλυση Μόνιμης Κατάστασης
  • Ο κύκλος του Lotka σε συστήματα Χημικών Αντιδράσεων
  • Γραμμικοποίηση των εξισώσεων
  • Ανάλυση της Γραμμικής Ευστάθειας
Course 2.pdf
Ισοζύγια Μάζας Χημικών Συστατικών (Μέρος 1)

Ισοζύγια Μάζας Χημικών Συστατικών Επάλληλες Αντιδράσεις

Ισοζύγια Μάζας Χημικών Συστατικών (Μέρος 2)

Ισοζύγια Μάζας Χημικών Συστατικών

Κύκλος Lotka - Volterra και αδιαστατοποίηση

Κύκλος Lotka - Volterra και αδιαστατοποίηση

Γραμμική Ανάλυση Ευστάθειας (Μέρος 1)

Γραμμική Ανάλυση Ευστάθειας (Μέρος 1)

Γραμμική Ανάλυση Ευστάθειας (Μέρος 2)

Γραμμική Ανάλυση Ευστάθειας (Μέρος 2)