Ειδικές Παράμετροι-Είσοδος & Έξοδος
  • Παράμετροι Ειδικού Σκοπού
  • Συναρτήσεις με Ορίσματα Συναρτήσεις
  • Συναρτήσεις Εισόδου &Εξόδου