Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN
 • Πρωτόκολλο Χ.25
  • DTE ? DCE, Λειτουργίες, Επίπεδα
  • Νοητά Κυκλώματα (Virtual Circuits), LAPB πρωτόκολλο, Packet-Layer Protocol
 • Πρωτόκολλο Frame Relay
  • Περιγραφή, Χρήσεις,
  • Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλου, Έλεγχος συμφόρησης
 • Πρωτόκολλο ISDN
  • Αρχιτεκτονική, Συσκευές, Κανάλια/Πρωτόκολλα ISDN
  • ISDN Ευρείας Ζώνης, Είδη γραμμών