Τα φαινόμενα της εξαέρωσης, της υγροποίησης και της εξάτμισης

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες διαπραγματεύονται τα φαινόμενα της εξαέρωσης, της υγροποίησης και της εξάτμισης.