Η ανακάλυψη στοιχειωδών μαγνητικών ιδιοτήτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα τις στοιχειώδεις ιδιότητες των μαγνητών. Σαφέστερα, μελετάται (α) η ανακάλυψη της ελκτικής μαγνητικής ιδιότητας, τόσο μεταξύ μαγνητών όσο & μεταξύ μαγνητών και μαγνητιζόμενων υλικών, (β) διάκριση μαγνητιζόμενων & μη υλικών από τους μαγνήτες και (γ) η ανακάλυψη απωστικών ιδιοτήτων μεταξύ των ομοειδών πόλων των μαγνητών