Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Εργασιακό περιβάλλον νηπιαγωγείου (είδη νηπιαγωγείων και ωρολόγιο πρόγραμμα, εργαζόμενοι-ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
  • Μαθησιακό περιβάλλον νηπιαγωγείου (οργάνωση χώρου-γωνιές, εξοπλισμός, κανόνες λειτουργίας, ηλικίες μαθητών).
  • Επίσημα κείμενα που προσδιορίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου (ΠΣ και Οδηγοί Εκπαιδευτκού) και το ωρολόγιο πρόγραμμα (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο), σκοπός προσχολικής εκπαίδευσης και επιμέρους στόχοι.
  • Περιεχόμενα διδασκαλίας, είδη δραστηριοτήτων και η οργάνωσή τους σε επίπεδο σχεδιασμού.
  • Διατύπωση μαθησιακών στόχων.
  • Θεματική οργάνωση προγράμματος και οργάνωση ημερήσιου/εβδομαδιαίου προγράμματος (σχεδιασμός και υλοποίηση).
  • Αναστοχασμός πάνω στον ρόλο του εκπαιδευτικού, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σχεδιασμών.