Ανάπτυξη Αντίληψης
Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η λειτουργία της αντίληψης.
Πειραματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να γίνει κατανοητή αυτή η ανάπτυξη από τη βρεφική ηλικία.
Σημαντικότερες αναπτυξιακές αλλαγές που σημειώνονται στην ανάπτυξη της οπτικής και ακουστικής αντίληψης.