Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης
Παρουσίαση των επικρατέστερων κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών που διατυπώθηκαν στη βάση της θεωρίας του Lev Vygotsky.
  • Αναφορά στα κυριότερα σημεία των θεωριών.
  • Περιγραφή των μηχανισμών γνωστικής ανάπτυξης όπως παρουσιάζονται από την κάθε θεωρία ξεχωριστά.