Η Kοινωνικοπολιτισμική Θεωρία του Lev Vygotsky για τη γνωστική ανάπτυξη
Παρουσίαση των κεντρικών ιδεών της θεωρίας του Vygotsky για τη γνωστική ανάπτυξη.
  • Διαφοροποίηση από το έργο του Piaget.
  • Μηχανισμοί ανάπτυξης της σκέψης των παιδιών όπως περιγράφονται στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του.
05. Η θεωρία του Lev Vygotsky για τη γνωστική ανάπτυξη