Τύποι Θεωριών Επεξεργασίας Πληροφοριών
Παρουσίαση των διαφορετικών τύπων θεωριών επεξεργασίας πληροφοριών για την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.
Εισαγωγή στις διαφορετικές αρχές και τις διαφορετικές διεργασίες που περιγράφονται στα πλαίσια κάθε θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες συντελείται η γνωστική ανάπτυξη.