Η θεωρία του Jean Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη
Παρουσίαση:
  • της θεωρίας του Jean Piaget  για τη γνωστική ανάπτυξη
  • των σημαντικότερων σημείων στα οποία ασκήθηκε κριτική
  • σύντομης αξιολόγηση της θεωρίας του
02. Η θεωρία του Jean Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη