Η Αξιολόγηση Διαπολιτισμικών Ικανοτήτων
Στην παρουσίαση αυτή αναδεικνύεται μια σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση ικανοτήτων και δίνεται έμφαση στις έννοιες: συνεργιστική αξιολόγηση, συνεργατική νοημοσύνη και διαφοροποίηση μέσω πολυτροπικότητας.
Επιπλέον δίνεται έμφαση σε εργαλεία αξιολόγησης της διαπολτισμικής ικναότητας με περιγραφικούς δείκτες και στον τρόπο ανατροφοδότησης των μαθητών.