Μάθηση μέσω σχεδιασμού: Ο εκπαιδευτικός-ως-εργαλείο σχεδιασμών & Ο μαθητής-ως-σχεδιαστής μάθησης

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα πρέπει:

  • Να αποκτήσουν επαρκή γνώση ενός πλαισίου σχεδιασμού
  • Να αποκτήσουν πρόσβαση και τεχνογνωσία στο λογισμικό σχεδιασμού
  • Να αναλυθεί μεθοδολογία έρευνας δράσης που θα εφαρμόσουν οι φοιτητές στο σχεδιασμό τους
Επίσης, αναλύονται σε βάθος οι 8 γνωσιακές διαδικασίες / ρεπερτόρια της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Οι φοιτητές θα πρέπει σταδιακά να μπορούν να εφαρμόσουν τις 8 διαδικασίες στο σχεδιασμό τους.