Το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

Στη 2η παρουσίαση δίνεται έμφαση στην τάση για ομοιογενοποίηση/αφομοίωση, αλλά και στην ετερογένεια του σύγχρονου κόσμου. Πραγματοποιείται, επίσης, μια πρώτη οριοθέτηση της σύγχρονης εκπαίδευσης -με διαπολιτισμικό προσανατολισμό- στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.