Διαφοροποιημένη διδασκαλία και η διαχείριση μικτών τάξεων

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές διαστάσεις διαφοροποίησης της διδασκαλίας στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου:  όπως ο προσδιορισμός: α) του σκοπού και των στόχων, β) του  περιεχομένου, γ) των δραστηριοτήτων και των διδακτικών υλικών, δ) του τελικού προϊόντος/αποτελέσματος, και ε) του τρόπου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους και με τον/την εκπαιδευτικό.