Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο

Στην έκτη ενότητα επιχειρείται η γενική περιγραφή των συγκεκριμένων επιμέρους βημάτων της μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η μέθοδος, η τεχνική, το δείγμα και το εργαλείο της έρευνας.