Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο

Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη συγγραφή του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ως βάση συγγραφής του θεωρητικού πλαισίου, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα/οι υποθέσεις της έρευνας.