Η εισαγωγή του κειμένου

Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη συγγραφή της εισαγωγής του κειμένου.