Η περίληψη του κειμένου

Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη συγγραφή της περίληψης και επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα τεχνικής για τη συγγραφή της περίληψης.