Πρώτη Παιδική Ηλικία: Κοινωνική & Συναισθηματική Ανάπτυξη
Παρουσίαση της κοινωνικής ανάπτυξης που συντελείται κατά την πρώτη παιδική ηλικία μέσα από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δηλώνει κοινωνική ένταξη - την απόκτηση της ταυτότητας του ρόλου του φύλου.
Περιγραφή της συναισθηματικής ανάπτυξης που παρατηρείται κατά την πρώτη παιδική ηλικία. Η αναγνώριση και ερμηνεία, η εκδήλωση και ρύθμιση των συναισθημάτων και ο ρόλος των συναισθημάτων στην κοινωνική ανάπτυξη.