Πρώτη Παιδική Ηλικία: Γνωστική Ανάπτυξη
Παρουσίαση των σημαντικότερων γνωστικών αλλαγών που συντελούνται στη διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας και αναφορά στις επικρατέστερες θεωρίες που ερμηνεύουν τις αλλαγές αυτές.