Το φύλο στην εκπαίδευση

Η δεύτερη ενότητα διαπραγματεύεται ζτήματα που σχετίζονται με το φύλο στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην πρόσβαση και τη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται το φύλο στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς Και οι πεποιθήσεις που επικρατούν για το φύλο των εκπαιδευτικών.