Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Περιγραφή

Στο μάθημα πραγματοποιείται εμμβάθυνση στις θεωρητικές και διδακτικές προϋποθέσεις των στρατηγικών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από την περιοχή της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο.Θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται είναι οι εξής: Φύλο και Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική ηλικία, Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και ο κόσμος της Φυσικής στο Νηπιαγωγείο, ζητήματα Αξιολόγησης, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τον κόσμο της Φυσικής στο Νηπιαγωγείο.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Η προσέγγιση ειδικών θεματικών ενοτήτων στο πλαίσιο της περιοχής της Διδακτικής των Εννοιών της Φυσικής για τη Προσχολική Ηλικία. Τα θέματα αυτά αποτελούν σημαντικές διαστάσεις του πεδίου αυτού αλλά δεν προσεγγίζονται στο υποχρεωτικό μάθημα.

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Καθηγητής

Βιβλιογραφία

α) Ειδικά φυλλάδια εργασίας και ειδικά power-point με βάση τα οποία εξελίσσεται το μάθημα.
β) Ραβάνης, Κ. (επιμ.). (2001). Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις. Πάτρα.

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα διαπραγματεύεται το ζήτημα στης ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα προσεγγίζεται η χρήση των ΤΠΕ κατά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και στη συνέχεια το εκπαιδευτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των ΤΠΕ. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι προσδοκίες και η πραγματικότητα της χρήσης τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η δεύτερη ενότητα διαπραγματεύεται ζτήματα που σχετίζονται με το φύλο στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην πρόσβαση και τη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται το φύλο στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς Και οι πεποιθήσεις που επικρατούν για το φύλο των εκπαιδευτικών.

Η τρίτη ενότητα προσεγγίζει την ένταξη των Φυσικών στα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών του νηπιαγωγείου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα η ενότητα διαπραγματεύεται την έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος, τα παραδοσιακά και σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, η θέση που κατέχουν οι Φυσικές Επιστήμες στο Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0