Θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη: Γνωστική Ανάπτυξη
Εισαγωγή στο ερευνητικό ενδιαφέρον της αναπτυξιακής ψυχολογίας και ειδικότερα στο πεδίο της γνωστικής ανάπτυξης. Παρουσίαση των επικρατέστερων θεωριών περί της γνωστικής ανάπτυξης.