Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία
Παρουσίαση και εξοικείωση με τις κυριότερες ερευνητικές μεθόδους της επιστήμης της Ψυχολογίας: την παρατήρηση και το πείραμα.