Διδακτικές στρατηγικές βασισμένες στη θεωρία του Piaget

Στην ενδέκατη ενότητα γίνεται παρουσίαση των διδακτικών στρατηγικών, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία του Piaget.

11. Διδακτικές στρατηγικές βασισμένες στη θεωρία του Piaget.pdf