Το διδακτικό συμβόλαιο

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια του διδακτικού συμβολαίου, ως σημαντικού στοιχείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.