Η στρατηγική της αντιμετώπισης των στόχων-εμποδίων

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής προσεγγίζονται οι θεωρητικές προϋποθέσεις και οι λειτουργικές παράμετροι για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ένα κοινωνικο-γνωστικό πλαίσιο.