Εικονογραφημένο Βιβλίο

Γενικά-Εννοιολογικά (περιεχόμενο-χρήση των όρων: εικονογραφημένο βιβλίο-εικονοβιβλίο)-Ιστορικά. Εικονογραφημένο βιβλίο: δια-ειδολογικό, δια-ηλικιακό, δια-κωδικό, «αναγνώστης-παρατηρητής»-«αναγνώστης-παίχτης». Ο ρόλος της εικόνας και του κειμένου στο εικονογραφημένο βιβλίο-Σχέση εικόνας-κειμένου, Τεχνικές-μέθοδοι εικονογράφησης, Επιμέρους προσδιοριστικά στοιχεία της σχέσης εικόνας-κειμένου [στυλ, μεταμυθοπλαστικές τεχνικές, χαρακτήρας, ιδεολογικά μηνύματα, εστίαση, χρόνος, μη κειμενικά στοιχεία (παρακείμενο, περικείμενο, επικείμενο)]. Ο ρόλος του εικονογράφου, Τυπικές μορφές διατύπωσης του φανταστικού κόσμου-μορφογενετικά συστήματα εικαστικής απόδοσης. 

Ενότητα 4 - Παρουσίαση
Ενότητα 4 - Σημειώσεις

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Berger, J. Η εικόνα και το βλέμμα. Μτφρ. Ζ. Κοντοράτος. Αθήνα: Οδυσσέας,   1993.
 2. Γιαννικοπούλου, Α. Το σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2008.
 3. Καλογήρου, Τζ. (επιμ.). Το εικονογραφημένο βιβλίο δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2006.
 4. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου, Ο. (επιμ.). Εικόνα και παιδί. Θεσσαλονίκη: Cannot Not Design Publications, 2005.
 5. Nodelman, P.  Λέξεις για τις εικόνες. Μτφρ. Π. Πανάου. Αθήνα: Πατάκης, 2009.
 6. Οικονομίδου, Σ. Χίλιες και μία ανατροπές: Η νεοτερικότητα στη λογοτεχνία για μικρές ηλικίες. Αθήνα: Πατάκης, 2011.
 7. Σιβροπούλου, Ρ. Ταξίδι στον Κόσμο των Εικονογραφημένων Μικρών Ιστοριών: Θεωρητικές και Διδακτικές Διαστάσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004.
 8. Τσιλιμένη, Τ.  Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Όψεις και απόψεις. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2007.
Ενότητα 4: Ερωτήσεις/ Δραστηριότητες/Προτάσεις για αναστοχασμό
 1. Αξιοποιώντας διάφορα εικονογραφημένα βιβλία που γνωρίζετε, να προβληματιστείτε αναφορικά με τη σχέση εικόνας-κειμένου.
 2. Αφού επιλέξετε έναν εικονογράφο και βρείτε όσες περισσότερες δουλειές (εικονογραφήσεις) του μπορείτε: α) να αναλύσετε το προσωπικό του ύφος και τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα καλλιτεχνικά στοιχεία (γραμμές, χρώματα, σχήματα, υλικά),και β) να συγκρίνετε διαφορετικές/παλαιότερες-νεότερες εικονογραφήσεις του μεταξύ τους.
 3. Να αναζητήσετε διαφορετικές εικονογραφήσεις του ίδιου κειμένου [π.χ. ενός λαϊκού παραμυθιού ή του (εικονογραφημένου) βιβλίου του Χρήστου Μπουλώτη Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας]. Να τις συγκρίνετε μεταξύ τους και να σχολιάσετε τη σχέση καθεμιάς με το κείμενο.
 4. Εικονογράφηση ιστοριών στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Να αναφέρετε τρόπους ενεργητικής εμπλοκής/συμμετοχής των νηπίων.
 5. Παιδιά-εικονογράφοι: Αφού εξοικειωθούν τα νήπια με βασικές τεχνικές και τρόπους εικονογράφησης, εικονογραφούν δικές τους ιστορίες/παραμύθια που τους έχουν αφηγηθεί ή βιβλία που τους έχουν διαβάσει/περιστατικά από την καθημερινότητά τους, κ.ά. (Μπορείτε να δοκιμάσετε την παραπάνω δραστηριότητα κατά τη διάρκεια/με την ευκαιρία μιας επαφής σας με νήπια, π.χ. στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησής σας σε ένα Νηπιαγωγείο, κ.α.).
 6. Να συγκροτήσετε δύο δραστηριότητες εικονογράφησης στο πλαίσιο ενός από τους Τομείς Ανάπτυξης των νηπίων ή μιας από τις γνωστικές περιοχές που συγκροτούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.