Παραμύθι

Λαϊκές αφηγήσεις-Είδη-Διακρίσεις-Ορισμοί (Παραμύθι-Μύθος, Παραδόσεις-Θρύλοι, Ευτράπελες διηγήσεις-αστειολογήματα). Παραμύθι (Λαϊκό-Έντεχνο), Δομή του Παραμυθιού, Στοιχεία-Γενικά Χαρακτηριστικά του Παραμυθιού, Ο διαχρονικός ρόλος του Παραμυθιού, Διαφορές Μύθου-Παραμυθιού, Κατηγοριοποίηση των παραμυθιών ως προς το περιεχόμενό τους-Επιμέρους κατηγοριοποίηση των παραμυθιών ως προς τον τρόπο πλοκής τους, Θεωρίες Γένεσης-Διάδοσης των Παραμυθιών (παραμυθικών μοτίβων), Χαρακτηριστικά των Παραδοσιακών Νεοελληνικών Παραμυθιών. Μύθοι (Κατηγοριοποίηση των μύθων ως προς το περιεχόμενό τους, Παροιμιόμυθοι, Παραμυθικές-Μικρές Ιστορίες).

Ενότητα 2 - Παρουσίαση
Ενότητα 2 - Σημειώσεις

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Αναγνωστόπουλος, Β. Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού. Αθήνα: Καστανιώτης, 1997.
 2. Αναγνωστόπουλος, Β. & Λιάπης Κ. (επιμ.). Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα. Αθήνα: Κοινότητα Πορταριάς Πηλίου-Καστανιώτης, 1995.
 3. Αυδίκος, Ε. Η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού. Αθήνα: Γρηγόρης, 2007.
 4. Αυδίκος, Ε. Το λαϊκό παραμύθι: Θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Οδυσσέας, 1994.
 5. Ζαν, Ζ. Η Δύναμη των Παραμυθιών. Μτφρ. Μ. Τζαφεροπούλου. Αθήνα: Καστανιώτης, 1996.
 6. Μπετελχάιμ, Μ. Η Γοητεία των Παραμυθιών: Μία Ψυχαναλυτική Προσέγγιση. Μτφρ. Ε. Αστερίου. Αθήνα: Γλάρος, 1995.
 7. Σακελλαρίου, Χ. Το παραμύθι χτες και σήμερα: Η ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική λειτουργία του. Αθήνα: Πατάκης, 1995.
Ενότητα 2: Ερωτήσεις/ Δραστηριότητες/Προτάσεις για αναστοχασμό
 1. Λαϊκό ή έντεχνο παραμύθι στο Νηπιαγωγείο;
 2. Αφήγηση ή ανάγνωση παραμυθιών στο Νηπιαγωγείο; Να επισημάνετε μέσα από την πράξη και να σχολιάσετε τα θετικά στοιχεία κάθε τρόπου αξιοποίησης των παραμυθιών.
 3. Αφού επιλέξετε ένα κοινό παραμυθι(α)κό θέμα (μοτίβο), π.χ. του φτωχού που περνά δοκιμασίες και παντρεύεται την κόρη του βασιλιά, να το αναζητήσετε σε παραμύθια από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας ή από άλλες χώρες. Να σχολιάσετε τις ομοιότητες-διαφορές που διαπιστώνετε.
 4. Αφού εντοπίσετε διάφορες εκδόσεις/εκδοχές μύθων του Αισώπου, να τις συγκρίνετε μεταξύ τους.
 5. Να συγκροτήσετε δύο τουλάχιστον δημιουργικές δραστηριότητες (αναφορικά με το: Πώς εξελίσσεται η ιστορία; Τι κάνουν οι ήρωες;), με τις οποίες θεωρείτε ότι θα οδηγηθούν τα νήπια στην πλήρη/δημιουργική κατανόηση ενός παραμυθιού/ενός μύθου.