Μαθαίνοντας (για) τη γραφή γράφοντας. Ανάλυση μιας μελέτης περίπτωσης

Θα γίνει αναφορά στον τρόπο που τα παιδιά στο νηπιαγωγείο μαθαίνουν (για) τη γραφή γράφοντας, μέσα από την οπτική μιας μελέτης περίπτωσης.