Εισαγωγικά - Τι είναι γλώσσα - Βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας

Θα γίνει η εισαγωγική προσέγγιση, ο σχεδιασμός του μαθήματος, θα γίνει αναφορά στο περίγραμμα της διδακτέας ύλης καθώς και αναφορά στις αρχικές θεωρητικές προσεγγίσεις.