3. Γλώσσες Προγραμματισμού τύπου LOGO ? Παρουσίαση της παιδαγωγικής προβληματικής και των περιβαλλόντων Logo και Scratch

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Η παρουσίαση και η κριτική θεώρηση της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως μαθησιακής δραστηριότητας στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεσα στο πλαίσιο ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος τύπου LOGO
  • Παρουσίαση και ανάλυση των γλωσσών Logo και Scratch

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 3ο