Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι τυπολογίες και τα μοντέλα αξιολόγησης και περιγράφονται τα βασικά βήματα αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.