Σχεδιασμός Προγραμμάτων ΙΙ - Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα βασικά βήματα των διαδικασιών διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών.