Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ι - Εισαγωγή
Στην παρούσα ενότητα γίνεται εισαγωγή στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.