Οργάνωση Προγραμμάτων Ι - Χώρος, Χρόνος, Προδιαγραφές

Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται οι παράγοντες χώρος, χρόνος και οι βασικές προδιαγραφές της οργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.