Θεωρία γνωστικού φόρτου

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η Θεωρία Γνωστικού Φόρτου (Cognitive Load Theory)