Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Νικόλαος Τσέλιος

Περιγραφή

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού εδράζεται σε μια συγκροτημένη διεπιστημονική προσέγγιση που τοποθετείται στο σημείο σύγκλισης διαφόρων επιστημών και τεχνολογιών (επιστήμες της εκπαίδευσης, διδακτική, γνωστικές επιστήμες, πληροφορική, τεχνολογία λογισμικού, πολυμέσων, τεχνητή νοημοσύνη, κλπ.). Έμφαση στη σχεδίαση λογισμικού που στηρίζεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, μαθησιακούς και διδακτικούς στόχους, προτεραιότητες και απαιτήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική και τεχνολογική αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Μέσα από τα επιλεγμένα παραδείγματα λογισμικών προσεγγίζεται το θέμα της σχεδίασης εκπαιδευτικού μαθησιακού περιβάλλοντος που αφορά: Αξιολόγηση αναγκών και καθορισμός απαιτήσεων χρήστη - Διδακτικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές - Οργανικός και λειτουργικός σχεδιασμός - Σχεδιασμός διεπιφάνειας χρήσης εκπαιδευτικής εφαρμογής, σχεδιασμός οθονών - Ανάπτυξη σεναρίων με βάση τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση - Ζητήματα ένταξης στο σχολικό περιβάλλον - Θέ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Στόχο του μαθήματος αποτελεί το να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο που άπτεται της υπολογιστικής υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, να τους εισαγάγει στις βασικές έννοιες και να αναλύσει τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο: Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού εδράζεται σε μια συγκροτημένη διεπιστημονική προσέγγιση που τοποθετείται στο σημείο σύγκλισης διαφόρων επιστημών και τεχνολογιών (επιστήμες της εκπαίδευσης, διδακτική, γνωστικές επιστήμες, πληροφορική, τεχνολογία λογισμικού και πολυμέσων, τεχνητή νοημοσύνη, κλπ.).

 

Έμφαση στη σχεδίαση λογισμικού που στηρίζεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, μαθησιακούς και διδακτικούς στόχους, προτεραιότητες και απαιτήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Παιδαγωγική και τεχνολογική αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

 

Μέσα από τα επιλεγμένα παραδείγματα λογισμικών προσεγγίζεται το θέμα της σχεδίασης εκπαιδευτικού μαθησιακού περιβάλλοντος που αφορά:

 

 • Αξιολόγηση αναγκών και καθορισμός απαιτήσεων χρήστη

 

 • Διδακτικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές

 

 • Οργανικός και λειτουργικός σχεδιασμός

 

 • Σχεδιασμός διεπιφάνειας χρήσης εκπαιδευτικής εφαρμογής, σχεδιασμός οθονών

 

 • Ανάπτυξη σεναρίων με βάση τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση

 

 • Ζητήματα ένταξης στο σχολικό περιβάλλον

 

 • Θέματα παιδαγωγικής, διδακτικής και τεχνικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 

Εβδομάδα

Περιγραφή

1.

Εισαγωγή

2.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

3.

Μοντέλο σχεδιασμού ADDIE

4.

Μοντέλο σχεδιασμού ADDIE: ανάλυση

5.

Μοντέλο σχεδιασμού ADDIE: σχεδιασμός- αξιολόγηση

6.

Αρχές Mayer για το σχεδιασμό Εκπαιδευτικού Λογισμικού

7.

Σχεδιασμός Wiki δραστηριοτήτων West & West: Δραστηριότητες οικοδόμησης γνώσης

8.

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων West & West: Δραστηριότητες Κριτικής Σκέψης

9.

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων West & West: Δραστηριότητες Πλαισιωμένης Εφαρμογής

10.

ΜΟΟC

11.

Διαχείριση έργου

12.

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

13.

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

 

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος "Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 

Βιβλιογραφία

Συγγράμματα: 

Αβούρης, Ν. , Καραγιαννίδης, Χ.  & Κόμης, Β.  (επιμ.) (2008). Συνεργατική Τεχνολογία, Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης, Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/327522/showfull.egw/1+0+1+full

 

Σολομωνίδου, Χ.  (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο.

http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/327522/showfull.egw/1+0+1+full

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:


Alessi, S.M., & Trollip, S.R. (2001). Multimedia for learning: Methods and development (3rd ed., pp. 138-179). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.


Βοσνιάδου, Σ. (2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, Αθήνα: GUTENBERG.


Μακράκης, Β. (2000). Υπερμέσα στην Εκπαίδευση, Μια Κοινωνιο-Εποικοδομιστική Προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 


Σολομωνίδου Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα: Μεταίχμιο.


Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης & Β. Κόμης (επιμέλεια, 2008), Συνεργατική Τεχνολογία, Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης, Αθήνα: Κλειδάριθμος.


Tapscott, D., & Williams, A.D. (2006). Wikinomics: How mass collaboration changes everything. NY: Penguin.


West, J.A. & West, M.L. (2009). Using Wikis for Online Collaboration. San Francisco:Jossey-Bass.


Duffy, T., & Kirkley, J. (2004). Learner-Centred theory and practice in distance education cases from higher education. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Περιεχόμενο εργαστηρίου

 

Χρήση ενός λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων (όπως MultmediaBuilder, Director, Toolbook, HyperStudio, MicroWorlds, Authorware, κλπ.) ή, εναλλακτικά, περιβάλλοντος WWW (HTML/Javascript).

 

Στα πρώτα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται η εκμάθηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης και στα επόμενα σχεδιάζεται και υλοποιείται η εκπαιδευτική εφαρμογή και το συνοδευτικό υλικό.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις

 

 • Εργαστηριακή διδασκαλία

 

 • Εκπόνηση εργασίας από τους φοιτητές (σε ομάδες)

 

 • Προαιρετική παρακολούθηση (εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις) σχολικών τάξεων.
Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

1. Γραπτή εξέταση (25 ή 50%)
2. Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριότητας με τη χρήση wikis ή/ και υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής με το AppInventor, διαφορετικής από αυτή που θα χρησιμοποιήσετε στη δραστηρίοτητα (προαιρετικά, από 25% το κάθε σκέλος).
3. Μελέτη και παρουσίαση συγκεκριμένου προβλήματος του πεδίου (25%).
4. Εφαρμογή δραστηριότητας στην τάξη που θα διαμεσολαβείται από εφαρμογή που θα έχετε αναπτύξει στο εργαστήριο του μαθήματος (25%)
Αν γίνουν και οι 2 προαιρετικές εργασίες οι φοιτητές απαλάσσονται από τη γραπτή εξέταση.

Ενότητες

Εισαγωγή στην προβληματική του μαθήματος, παρουσίαση περιγράμματος και μοντέλου βαθμολόγησης και εισαγωγή στις βασικές έννοιες με τις οποίες ασχολείται το μάθημα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μοντέλο σχεδιασμού δραστηριοτήτων ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η Θεωρία Γνωστικού Φόρτου (Cognitive Load Theory)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μοντέλο σχεδιασμού δραστηριοτήτων σε wikis των West & West (2008), 
και ειδικότητα η κλάση δραστηριοτήτων κατανόησης. 

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες / φοιτητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεων τους στο μάθημα "Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού". 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1884
Αρ. Προβολών :  19244

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις