Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η προβληματική του πεδίου της Επιστήμης του Ιστού. Παρουσιάζεται το περίγραμμα του μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι, το μοντέλο βαθμολόγησης καθώς επίσης και το περίγραμμα του εργαστηρίου.