Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού

Νικόλαος Τσέλιος

Περιγραφή

­

 Η σημαντική διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου αλλά και η εγγενής πολυπλοκότητά του δημιουργεί ερωτήματα κοινωνικής, οικονομικής, ψυχολογικής, εκπαιδευτικής και πολιτικής φύσης παράλληλα με τα τεχνολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με τα πρωτόκολλα και τις γλώσσες προγραμματισμού στον Ιστό. Στα ερωτήματα αυτά εστιάζει το νέο επιστημονικό πεδίο που καλείται Επιστήμη του Ιστού. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην προβληματική του πεδίου αυτού, με έμφαση στην εκπαιδευτική του διάσταση.  

Επιπρόσθετος στόχος  είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις αρχές, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, να αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες αξιοποίησής του και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις παιδαγωγικές χρήσεις του ώστε να είναι σε θέση να τις αξιοποιούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 

 

 

­

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις αρχές, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, να αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες αξιοποίησής του και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις παιδαγωγικές χρήσεις του ώστε να είναι σε θέση να τις αξιοποιούν με επάρκεια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στη μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

1. Εισαγωγή
2. Συμπεριφορά χρηστών στο Διαδίκτυο, σχεδιασμός σε επίπεδο σελίδας
3. Σχεδιασμός σε επίπεδο δικτυακού τόπου/ τα 10 περισσότερο συχνά σφάλματα σχεδιασμού
4. Τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας
5. Ευρετική αξιολόγηση/ SUS
6. Μοντέλο επιπέδου πληκτρολογήσεων
7. Κοινωνικές επιπτώσεις από τη χρήση του Διαδικτύου
8. Η ψυχολογία του Διαδικτύου
9. Crowdsourcing
10. Διαδίκτυο και Εκπαίδευση/ Web 2.0 στην Εκπαίδευση
11. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης/ MOOC
12. Διαδικτυακές βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων/ Google Scholar/ Web of Science /Scopus
13. Τεχνολογία προσβασιμότητας

 

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διάσταση της επικοινωνίας μέσω των ΤΠΕ 
? Τεχνολογία Δικτύων: βασικές έννοιες των δικτύων, αναφορά στο τρέχον τεχνολογικό επίπεδο και περιγραφή της δομής του Διαδικτύου και στοιχειώδεις λειτουργίες. 
? Υπηρεσίες Διαδικτύου: παρουσίαση των βασικών σύγχρονων υπηρεσιών του Διαδικτύου: Παγκόσμιος Ιστός (WWW), μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), και μεταφορά αρχείων (ftp), ιστολόγιο, wiki, κοινωνικά δίκτυα. 
? Παιδαγωγικές και διδακτικές διαστάσεις της χρήσης του Διαδικτύου: Διαδίκτυο και εκπαίδευση, Διαδίκτυο και μάθηση, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Εξειδικευμένες τεχνικές αναζήτησης πληροφορίας για Εκπαιδευτικούς. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης (Learning Management Systems).Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διαμεσολαβούνται από διαδικτυακές εφαρμογές. 
? Κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης του Διαδικτύου: Πνευματικά δικαιώματα, κοινωνικός μετασχηματισμός από την εξάπλωση του Διαδικτύου, ασφαλής χρήση του Διαδικτύου. 
? Αρχές ανάπτυξης διαδικτυακού λογισμικού: εισαγωγή στις τεχνικές ανάπτυξης (web authoring) και στη αξιολόγηση δικτυακών περιβαλλόντων. Βασικές αρχές χρηστοκεντρικού σχεδιασμού στο Διαδίκτυο. 

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού" δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 

Βιβλιογραφία

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Τσέλιος, N. (2007). Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού: Βασικές Υπηρεσίες και Παιδαγωγικές Χρήσεις. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/327522/showfull.egw/1+0+1+full

 

Ρετάλης, Σ. (επιμέλεια), (2005). Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης. Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα.
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/327522/showfull.egw/1+0+1+full


Lee, T. B., Hall, W., Hendler, J. A., O'Hara, K., Shadbolt, N., & Weitzner, D. J. (2006). A framework for web science. Found. Trends Web Sci., 1(1):1-130.


Tapscott, D., & Williams, A.D. (2006). Wikinomics: How mass collaboration changes everything. NY: Penguin.
West, J.A. & West, M.L. (2009). Using Wikis for Online Collaboration. San Francisco:Jossey-Bass. 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Περιεχόμενο εργαστηρίου

 

1ο Δίωρο. Google Docs

 

2ο Δίωρο. Blogs (και συμπληρωματικά Wikis)

 

3ο- 4ο Δίωρο. Weebly


5ο Δίωρο. Τεχνικές Αναζήτησης/ Υπηρεσίες Ερωτηματολογίων

6ο Δίωρο. Υπηρεσίες Web 2.0

7ο Δίωρο. Εργαλεία οπτικοποίησης Tagcloud (Wordle), Visualization (Many Eyes) 

8ο Δίωρο. Αξιολόγηση δικτυακού τόπου

9ο Δίωρο. Μοντέλο επιπέδου πληκτρολογήσεων, εργαλείo KLM-FA

10ο Δίωρο. Ακαδημαϊκά κοινωνικά δίκτυα

11ο Δίωρο. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης / moodle

12ο Δίωρο. Εικονικοί Κόσμοι (Second Life) και εκπαιδευτικές τους χρήσειςΔιδακτική μέθοδος

? διαλέξεις 
? εργαστηριακή διδασκαλία
? εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων
? Προαιρετική εργασία


Αξιολόγηση

? αξιολόγηση των εργαστηριακών εργασιών (35% του βαθμού)
? τελική εξέταση (65% του βαθμού)
? προαιρετική εργασία (έως και 10% επιπλέον στην τελική βαθμολογία)Ενότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η προβληματική του πεδίου της Επιστήμης του Ιστού. Παρουσιάζεται το περίγραμμα του μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι, το μοντέλο βαθμολόγησης καθώς επίσης και το περίγραμμα του εργαστηρίου.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές αρχές χρηστοκεντρικού σχεδιασμού δικτυακών τόπων. Οι αρχές αυτές διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μέσου και την παρατήρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με αυτό.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η προβληματική του πεδίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή. Επίσης, συζητώνται οι βασικές αρχές αξιολόγησης ευχρηστίας δικτυακών τόπων. Αυτές είναι η ευρετική αξιολόγηση, η παρατήρηση χρηστών, το γνωσιακό περιδιάβασμα και τα ερωτηματολόγια. Επίσης παρουσιάζονται βασικά μοντέλα της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως ο νόμος του Fitts, το μοντέλο Hick-Hyman, ο νόμος εξάσκησης πρακτικής και το μοντέλο επιπέδου πληκτρολογήσεων (Keystroke Level Model).

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί που επιφέρει το Διαδίκτυο. Παράλληλα παρουσιάζονται ζητήματα όπως ο 'εθισμός' στο Διαδίκτυο, ζητήματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου και μοντέρνες εφαρμογές όπως το Crowdsourcing και Crowdfunding.

Παρουσιάζονται διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήματα και εφαρμογές όπως τα Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης (Learning Management Systems). Παρουσιάζονται τα Μαζικά Ανοικτά Μαθήματα (Massive Open Online Courses- MOOC). Επίσης παρουσιάζονται εφαρμογές Web 2.0 και τρόποι αξιοποίησής τους στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται το εργαστηριακό υλικό του μαθήματος "Εισαγωγή στην επιστήμη του Ιστού". 

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες / φοιτητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεων τους στο μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού".

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7396
Αρ. Προβολών :  53274

Ημερολόγιο