Χρηστοκεντρικός σχεδιασμός

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές αρχές χρηστοκεντρικού σχεδιασμού δικτυακών τόπων. Οι αρχές αυτές διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μέσου και την παρατήρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με αυτό.