Ενότητα 13: Διδασκαλία Οντοκεντρικού Προγραμματισμού

Σκοπός: Να παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές έννοιες της Διδακτικής του Οντοκεντρικού Προγραμματισμού (Object Oriented Programming, OOP)
Έννοιες Κλειδιά: Αντιλήψεις, Παρανοήσεις, Γνωστικές δυσκολίες Λάθη

13. Διδασκαλία Οντοκεντρικού Προγραμματισμού