Ενότητα 10: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού & Αλγοριθμικής

Σκοπός: Να παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές έννοιες της Διδακτικής του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής και η  προγραμματιστική δραστηριότητα ως αντικείμενο εκπαίδευσης
Έννοιες Κλειδιά: μεταβλητή, δομή ελέγχου, δομές επανάληψης, Αντιλήψεις Παρανοήσεις -  Γνωστικές δυσκολίες - Λάθη, Αναπαραστάσεις - Ιδέες  Νοητικά μοντέλα, Γνωστικό εμπόδιο- Διδακτικό εμπόδιο , Διδακτική κατάσταση, Διδακτικές Στρατηγικές: Επίλυση προβλήματος, Γνωστική - Κοινωνικογνωστική σύγκρουση, Διδακτικές βοήθειες: Εκπαιδευτικά σενάρια & Εκπαιδευτικό λογισμικό