Ενότητα 11: Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης και κοινότητες μάθησης και πρακτικής

Σκοπός Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    • των βασικών αρχών των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων και των πιο γνωστών τους μοντέλων
    • και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
  • Η έμφαση δίνεται
    • στο πως η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

 

Διαφάνειες Ενότητας

11_Συνεργατική Μάθηση