Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση

Βασίλης Κόμης

Περιγραφή
 • Περιγραφή:  
  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
  Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο που άπτεται της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία, να εμβαθύνουν στα θεωρητικά και στα μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από την χρήση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής πράξης και να αποκτήσουν ικανότητες εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων τα οποία ενσωματώνουν με λειτουργικό τρόπο τις ΤΠΕ.

  Προαπαιτήσεις
  Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β? έτους) και Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην πρώτη σχολική ηλικία (Γ? έτους)

  Στοιχεία Μαθήματος:  
  Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
  1. Θεωρίες μάθησης και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση:
  2. Συμπεριφοριστικές θεωρίες και εφαρμογές τους (Προγραμματισμένη Διδασκαλία, Διδακτικές μηχανές και Διδασκαλία με τη Βοήθεια Υπολογιστή).
  3. Εποικοδομιστικές προσεγγίσεις και εφαρμογές τους (γλώσσα
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός Μαθήματος

 • να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο που άπτεται της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία
 • να τους εισαγάγει στις βασικές έννοιες και
 • να τους βοηθήσει να εμβαθύνουν στα θεωρητικά και στα μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής πράξης.

Σκοπός Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση:
  • των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.
 • Η έμφαση δίνεται :
  • στο πως οι θεωρίες επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων διδακτικών στρατηγικών και κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων με ΤΠΕ.

Σκοπός Ενότητας

 • Οι ΤΠΕ ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό
 • Επισκόπηση, μελέτη και σύντομη ανάλυση της έννοιας του γνωστικού εργαλείου και των προσφερόμενων δυνατοτήτων (affordances) των διάφορων υπολογιστικών εργαλείων και των ειδικών εφαρμογών που άπτονται της χρήσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης

Σκοπός Ενότητας:

 • να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο που άπτεται της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία, να τους εισαγάγει στις βασικές έννοιες και να τους βοηθήσει να εμβαθύνουν στα θεωρητικά και στα μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής πράξης
 • Επισκόπηση, μελέτη και ανάλυση των υπολογιστικών εργαλείων και των ειδικών εφαρμογών που άπτονται της χρήσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης


Στο πλαίσιο αυτό ακολουθείται μία κατηγοριοποίηση των εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού σε δύο άξονες

 • τον άξονα της ακολουθούμενης θεωρίας μάθησης και των υποκείμενων διδακτικών στρατηγικών
 • τον άξονα της χρονολογίας εμφάνισης και των συνακόλουθων παιδαγωγικών ρευμάτων

Σκοπός Ενότητας

 • Επισκόπηση, μελέτη και ανάλυση των εφαρμογών που άπτονται της χρήσης των Διαδικτυακών συστημάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance education) και στη μεικτή μάθηση (blended learning)

Σκοπός Ενότητας

 • Η εκμάθηση τεχνικών και μεθόδων για τη χρήση λογισμικών γενικής χρήσης στη διδασκαλία και τη μάθηση

Σκοπός Ενότητας

 • Η ανάδειξη της σημασίας της υπολογιστικής μοντελοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σκοπός Ενότητας:

 • Σημασία της Αφήγησης στη Μάθηση, Ορισμός και Δομικά Στοιχεία της Ψηφιακής Αφήγησης, Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης, Είδη της Ψηφιακής Αφήγησης, Βήματα Δημιουργίας και Παραδείγματα
 • Εισαγωγή και γνωριμία με την Διαδραστική Αφήγηση, Ορισμός, Αξιοποίηση της Διαδραστικής Αφήγησης, Παραδείγματα

 

Σκοπός Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  • βασικών στοιχείων των θεωρητικών πλαισίων στα οποία λειτουργούν οι διαδραστικοί πίνακες, πλεονεκτήματα και πιθανά μειονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από τον τρόπο χρήσης των διαδραστικών συστημάτων στην τάξη και
  • το πως επηρεάζεται η μαθησιακή διαδικασία απ? την ένταξη τους στην διδακτική πρακτική και σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Η έμφαση δίνεται στη
  • παρουσίαση συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων και γνωριμίας μεθόδων χρήσης των συστημάτων αυτών.

Σκοπός Ενότητας

 • Ορισμός & Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Παιχνιδιού
 • Νευροεπιστήμες & Ψηφιακό Παιχνίδι
 • Κοινωνικές Διαστάσεις και Χρήσιμες Πηγές 

Σκοπός Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  • των βασικών αρχών των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων και των πιο γνωστών τους μοντέλων
  • και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Η έμφαση δίνεται
  • στο πως η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

 

Σκοπός Ενότητας

 • Εισαγωγή στον ορισμό της Φορητής Μάθησης - Τεχνολογικό & Παιδαγωγικό Πλαίσιο 
 • Χαρακτηριστικά και Βασικές Χρήσεις
 • Μελέτες σε σχολεία και Εφαρμογές

Σκοπός Ενότητας

 • Εισαγωγή στην έννοια Μαθησιακού Αντικειμένου - Ιδιότητες & Πρότυπα Δημιουργίας Μαθησιακών Αντικειμένων (SCORM) 
 • Παρουσίαση και εξοικείωση με Συγγραφικά Εργαλεία και Λογισμικά Δημιουργίας Διαδικτυακών Μαθημάτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3056
Αρ. Προβολών :  29305

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις