Ενότητα 5: Συστήματα Διαχείρισης Διδασκαλίας & Μάθησης - Πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σκοπός Ενότητας

  • Επισκόπηση, μελέτη και ανάλυση των εφαρμογών που άπτονται της χρήσης των Διαδικτυακών συστημάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance education) και στη μεικτή μάθηση (blended learning)

Διαφάνειες Ενότητας

5_Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης